Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA – (przesłanka umowa cywilnoprawna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie (69-108 Bieganów 11, telefon kontaktowy: 68 391 13 22)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
   w tym przepisów archiwalnych. 
 6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 9. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 10. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 11. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 12. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 13.  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 14. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA – przepis prawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie (69-108 Bieganów 11, telefon kontaktowy: 68 391 13 22).
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
   kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
   Administratora.
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych podczas pobytu w ŚDS „Pod Słońcem” w Bieganowie.
  1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej – zwanej dalej Ustawą.  
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
    następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji pomocy na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.  
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku
   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom
   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.